BOOM studio | LUBIANKA – II miejsce w konkursie - BOOM studio

LUBIANKA – II miejsce w konkursie


  • 06 Lis


  • admin

Zalew Lubianka to sztuczne jezioro utworzone w latach 80. ubiegłego wieku na obrzeżach miasta Starachowice. W 2016 roku rozpisano konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie terenu wokół zalewu w którym to udało nam się otrzymać II nagrodę, otrzymując 85,8 pkt / 100 pkt.

Współpraca: Zuzanna Procner

Opinia sądu konkursowego:
„Praca w sposób przemyślany realizuje konwencję swobodnej, cyrkularno-promienistej kompozycji przestrzennej projektowanego obszaru zalewu „Lubianka”, kreowanej za pomocą różnych ciągów komunikacyjnych i wydzielonych przez nie elementów struktury funkcjonalnej. Płynność komunikacyjnej wstęgi okalającej zalew i przecinające ją pomosty i alejki – starające się łączyć, lecz zarazem też i dzielić, różne strefy aktywności – uznano za intencjonalną, ideową wartość projektu. Tworzą one obramienia tych stref, budując zarazem geometrię form ich architektury. Granice te są jednak niekiedy nazbyt drastycznie zaznaczone, zwłaszcza w strefie plażowania, utrudniając wprowadzenie przyszłych ich modyfikacji.
Za interesujące uznano budowanie zintegrowanego, sekwencyjnego układu różnych, pochodnych stref sportu, rekreacji i wypoczynku, takich jak boiska sportowe piłki plażowej z widownią i miejsca do plażowania i kąpieli, a także stref kulturalno-usługowych, takich jak otwarta na akwen widownia i gastronomia.
Praca stara się też umiejętnie wykorzystać istniejące walory krajobrazowe środowiska, jego przyrodę i konfigurację terenu, w szczególności układ skarp, w których umiejętnie ukryto mało atrakcyjne funkcje magazynowo-gospodarcze i sanitarne. Architektura w sposób minimalistyczny, prosty a nawet wyrafinowanie siermiężny, ujawnia swój, letni, plenerowy charakter. Jej konsekwentna jednorodność wprowadza pozytywny klimat wakacyjnego „oddechu”. Wyraźnym niedopensowaniem, pomimo ujawnionej w pracy aspiracji do poszukiwania integralności całej koncepcji, jest brak sugestii odnośnie sposobu przestrzenno-funkcjonalnego rozwiązania architektonicznego domknięcia projektowanego obszaru od strony północnej, na styku z istniejącą zabudową jednorodzinną. Również sposób rozwiązania niektórych stref funkcjonalnych oraz ich „umeblowania” wydaje się niedopracowany warsztatowo i niekiedy nazbyt konwencjonalny (vide typowe urządzenia placyków tematycznych).”

Jednym z głównych celów rewitalizacji jest poprawa funkcjonalności sieci ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznej w korelacji z otoczeniem. Ulepszenie i modernizacja infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej uczyni z tych terenów centrum rekreacyjno – wypoczynkowe. Planowe działania, dają szansę, iż tereny zalewu „Lubianka” staną się najatrakcyjniejsze w regionie pod względem walorów krajobrazu przyrodniczego w połączeniu z ofertą infrastruktury rekreacyjnej. Uzupełnienie terenu o nowe elementy infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej posłużą do zmiany wizerunku obszaru podwyższając jego atrakcyjność zarówno dla mieszkańców Starachowic i okolic, jak i dla turystów.Ideą przewodnią projektu całości założenia architektoniczno–urbanistycznego było stworzenie płynnego przejścia pomiędzy układem urbanistycznym Starachowic, (który w części południowo–zachodniej cechuje się prostopadłą siatką ulic), z nieregularnymi, krzywoliniowymi liniami brzegowymi zalewu “Lubianka”. Siatka projektowa została zmodyfikowana tak, aby jej horyzontalne linie parametrycznie przekształcały się z prostych odcinków w linie faliste o miękkich kształtach, będących w bezpośrednim styku z zalewem. Koncepcja zagospodarowania opiera się na poprowadzeniu drewnianej promenady wzdłuż całej linii brzegowej – wijącego się ciągu, który naprzemiennie wychodzi nad zalew i się od niego odsuwa. Pozwala to na różną percepcję przestrzeni z różnych punktów promenady. Intencją projektową było wykreowanie kompozycji przestrzeni zewnętrznej (urbanistycznej) i wewnętrznej (architektonicznej) w formie jednolitej, aby uwydatnić ciągłość i współzależność tych przestrzeni. Forma projektu ma zatem charakter kontynuacyjny, architektura współistnieje z urbanistyką, razem tworząc całość założenia, uwzględniając tym samym kontekst przestrzenny. Założenie zagospodarowania terenu „Lubianki” spełnia funkcję przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi i rekreacji. Poprzez szereg założeń i atrakcji służących aktywnemu wypoczynkowi, projekt spełnia główne cele aktywizacji lokalnej społeczności. Wspiera tym samym rozwój turystyki i sportu na tym terenie. Występujące walory przyrodnicze zostały honorowane poprzez podkreślenie rodzimej roślinności. Walory krajobrazowe zalewu „Lubianka” zostały mocniej wyeksponowane. Projekt uwzględnia więc uwarunkowania lokalne oraz przyrodnicze.Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest po północnej stronie zalewu. W centralnej części zaprojektowana jest plaża piaszczysta ograniczona dwoma pomostami. Pomosty domyka drewniana ścieżka nad lustrem wody, co tworzy kąpielisko z wyraźnymi granicami. W części plaży zaprojektowano pomost ograniczający kąpielisko. W razie potrzeby za pomocą przedłużenia pomostów prostopadłych do zalewu można stworzyć przestrzeń o większej głębokości, o ile zamawiający wyraził by taką potrzebę. W takiej sytuacji należało by również rozważyć doprojektowanie np. wieży do skoków oraz dodatkowe wygraniczanie zalewu bojami. Nad plażą zlokalizowana została strefa sportowa z boiskami do siatkówki plażowej oraz do badmintona. Na wschód od plaży znajduję się strefa z zewnętrzną siłownią oraz placem zabaw. Zarówno siłownia, jaki i plac zabaw zostały wkomponowane w istniejący drzewostan. Dzięki temu nie będą narażone na zbyt duże nasłonecznienie, które nie jest wskazane w tego typu miejscach. Po wschodniej stronie placu zabaw, na południe od planowanego kempingu, wzdłuż ścieżki pieszo–rowerowej, ulokowano 6 kręgów ogniskowo – grillowych.
Projekt zakłada budowę trzech obiektów kubaturowych – „A”, „B” i „C”, spójnych wizualnie i konstrukcyjnie. Obiekt “A” pełni rolę sanitariatów z wydzieloną częścią dla ratowników oraz z przestrzenią magazynową dla zaplecza sceny kina letniego.
W budynku “B” planuje się funkcję gastronomiczną, informacyjną i wystawienniczą (sala wielofunkcyjna). Pomiędzy budynkami “A” i “B” zlokalizowano schody amfiteatralne oraz mobilny ekran projekcyjny jako miejsce pod kino letnie. Cały teren został skomunikowany ścieżkami pieszymi oraz ścieżką rowerową – łączącą się z istniejącą infrastrukturą rowerową. Na terenie przewiduje się prowadzenie cyklicznych gier terenowych, dla których miejscem spotkań może być mała scena zlokalizowana po zachodniej stronie budynku przystani. W najdalej oddalonym miejscu w części zachodniej zaprojektowana jest dodatkowa plaża piaszczysta w miejscu istniejącej, przy której ulokowano drugi plac zabaw oraz budynek towarzyszący plaży z ogólnodostępnymi sanitariatami i przebieralniami oraz natryskami. W pobliżu plaży zlokalizowany jest również utwardzony plac, z możliwością zaadaptowania na parking.
Biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bliskości stadniny konnej, w zachodniej części opracowania zlokalizowano ścieżkę przeznaczoną do jazdy konnej. W części wschodniej zaprojektowano wakepark z infrastrukturą towarzyszącą. Przy budynku zaplecza zaproponowano strefę wypoczynkową z tarasem widokowym, z którego można będzie obserwować pływających. Przy budynku zlokalizowano również mini rampę deskorolkową oraz tor do skimboardu, jako atrakcje dodatkowe, idealnie wpisujące się w profil wakeparku. Wyciąg zaprojektowany został w systemie 5 słupów. System ten umożliwia korzystanie w tym samym czasie większej ilości pływających, co zdecydowanie przekłada się na ekonomię inwestycji. Całość pętli wyciągu ma ok 550m długości. Tor został wyposażony w linię “przeszkód” dla bardziej zaawansowanych użytkowników, oczywiście istnieje możliwość demontowania przeszkód lub wprowadzenie 2 ścieżek uwzględniających początkujących.